Sedekah Benih

https://www.instagram.com/yesyesyespage
MIX GENTRA WIRAHMA

„DZIELĄC SIĘ TRADYCYJNĄ WIEDZĄ EKOLOGICZNĄ Z WYKORZYSTANIEM RÓŻNYCH FORM, WIELU LUDZI MOŻE SIĘ NAUCZYĆ”
Sedekah Benih to wspólny projekt artysty Vincenta Rumahloine’a i działacza na rzecz środowiska Manga Dian, który łączy sztukę, projektowanie, aktywizm, naukę, muzykę, technologię i tradycyjną wiedzę ekologiczną. Sedekah Benih ma na celu zachowanie tradycyjnej wiedzy ekologicznej i łączenie ludzi poprzez dzielenie się. Działanie Indonezyjczyków zostało zaprezentowane na festiwalu Driving The Human w Berlinie 15-17.10.2021

Vincent Rumahloine i Mang Dian na polach pod dużym miastem indonezyjskim Bandung zaprosili miejscową społeczność i ludzi z miasta do uprawiania chili, którym będzie można później się podzielić. Pierwszy most. Rolnicy myśleli że od ludzi miasta oddziela ich przepaść. W trakcie uprawy wykonywana jest muzyka na karindingach – małych bambusowych instrumentach. W połączeniu z muzyką elektroniczną tworzy całość. Drugi most. Rolnicy grający na tradycyjnych instrumentach myśleli że od profesjonalnych muzyków dzieli ich przepaść. I tak w bardzo prosty sposób projekt mówi o tym co nas łączy a nie dzieli, o wrażliwości na naturę, o połączeniu tradycji z wielkomiejskim postępem. Sedekah oznacza rozdawać swobodnie. Benih to nasiona. Sedekah Benih to niezwykle subtelny projekt. Można dokumentować rozwój zabranej rośliny i przesłać zdjęcia na stronę projektu. Co ciekawe festiwal Driving The Human finansowało Ministerstwo Środowiska. To nieczęsta sytuacja, że wezwano artystów, by poszukać wizji i kierunków życia na naszej planecie, na nowych warunkach, z większym zrozumieniem i pokorą.

„BY SHARING TRADITIONAL ECOLOGICAL KNOWLEDGE USING DIFFERENT MEDIUMS, MANY PEOPLE CAN LEARN”
Sedekah Benih is a collaborative project between artist Vincent Rumahloine and environmental activist Mang Dian, which combines art, design, activism, science, music, technology and traditional ecological knowledge. Sedekah Benih aims to preserve traditional ecological knowledge and connect people through food.
Vincent Rumahloine and Mang Din in the fields outside the large Indonesian city of Bandung invited the local community and people from the city to grow chili, which they can later share. The first bridge. The farmers thought they were separated from the people of the city by a gulf. During the cultivation, music is performed on karinding – small bamboo instruments. In combination with electronic music, it creates a whole. The second bridge. Farmers playing traditional instruments thought there was a gap between them and professional musicians. And so, in a very simple way, the project speaks about what unites us, not what divides us, about sensitivity to nature, about combining tradition with metropolitan progress. Sedekah means to give away freely. Benih is seeds. Sedekah Benih is an extremely subtle design. You can document the development of the harvested plant and upload photos to the project website🌱🌱 Interestingly, the Driving The Human festival was financed by the Ministry of the Environment. This is not common that artists have been called to search for visions and directions for life on our planet, under new conditions, with greater understanding and humility.

Soon in the space of Umberto Restaurant the salad who falls into winter sleep would be joined by the works of art within a project: #wplątani_w_ekosystem

Wkrótce do sadzonki sałaty drzemiącej zimą w przestrzeni ogrodu Restauracji Umberto dołączą prace realizowane w ramach projektu: #wplątani_w_ekosystem